Stanovy

Stanovy pražské solidární sítě SOL!S
/přímá akce, vzájemná pomoc a solidarita/

Preambule

Solidární síť je nezávislá skupina lidí, která se rozhodla společně hájit svá práva a řešit problémy na pracovišti i mimo něj. Chceme-li uspět, máme větší šanci dosáhnout cíle společně než jako jednotlivci. Nechceme se přitom spoléhat na soudy, odbory, sliby šéfů či politiků. Z principu jednáme bez zástupců, prostřednictvím kolektivních přímých akcí.

Naše činnost spočívá v obraně zaměstnaných lidí a brigádníků, kteří pracují nebo pracovali ve špatných pracovních podmínkách, s neúměrně dlouhou pracovní dobou, neoprávněnými srážkami peněz ze mzdy nebo nevyplacením mzdy.

Chápeme, že ne všechny formy útlaku jsou ekonomické a že útlak může být založen také na diskriminaci z jiných důvodů – národnost, etnická příslušnost, věk, zdravotní stav, pohlaví, sexuální orientace aj. Proto projevy těchto forem útlaku důsledně potlačujeme jak v našich řadách, tak v bojích, kterých se účastníme.

Základní principy

Našimi základními principy jsou solidarita, vzájemná pomoc, rovnost, dobrovolnost a samospráva založená na přímé demokracii bez hierarchie a privilegií. Nemáme žádné placené funkce ani centrální vedení. Členství v síti je osobní a člen zde nevystupuje a nesmí vystupovat v zastoupení ani v zájmu jiné organizace. Spolupráce s jinými subjekty či skupinami (např. s jinými solidárními sítěmi nebo s občanskými sdruženími a spolky) není vyloučena, ale vždy se o ní rozhoduje po pečlivém uvážení a prodiskutování na plenární schůzi sítě za účasti většiny členů a je možné ji kdykoli po rozhodnutí rozvázat. Podobně rozhodujeme i o všech ostatních záležitostech dotýkajících se sítě jako celku.

Prosazujeme přímou kontrolu pracujících nad jejich obranou a vymezujeme se proti zneužití tohoto boje odborovou byrokracií, politickými nebo jinými vlivovými skupinami či jedinci. Podmínkou pro poskytnutí pomoci je přímá účast člověka, který má problém na jeho vlastním boji, a pokud to bude v jeho silách, pomoc jiným lidem v řešení jejich problémů. Naše činnost je primárně postavena na metodách přímé akce, jednání samotných poškozených a není filtrována přes prostředníky, ať již jimi jsou státní orgány, či výše zmíněné politické strany nebo odborové svazy.

Nemáme placené funkce. Fungujeme na bázi dobrovolných příspěvků. Nejsme právnickou firmou ani sociální službou, ale snažíme se budovat a rozšiřovat organizaci, která je složená z jednotlivců, jejichž činnost je dobrovolná, a jejíž struktury mají zásadně nehierarchickou podobu.

Na pohrdání mocných a zdržovací taktiku formální spravedlnosti máme konkrétní odpověď: kolektivní přímou akci – informování zákazníků a obchodních partnerů o nekalých praktikách dané firmy formou malých shromáždění, blokád, letákových kampaní či výlepu plakátů přes happeningy až po demonstrace a medializaci případu.

Naše cíle

Našim cílem je budování širší solidarity a samosprávných, na přímé demokracii a rovnosti postavených společenských struktur, nezávislých na státní správě a trhu. Nechceme o problémech jen diskutovat, ale chceme je společnými silami řešit.

Našim krátkodobým cílem je dosažení požadavků týkajících se pracoviště, například proplácení dlužných mezd, zlepšení pracovních podmínek či zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví. Náš boj však není pouze o vyřešení důsledků – chceme také ovlivňovat podmínky na pracovišti i mimo něj. Rozvíjíme mimo jiné i vzájemnou spolupráci a dělíme se o potřebné dovednosti.

Mezi naše střednědobé cíle patří budování širší solidarity, rozvoj a rozšiřování organizace a směřování k vytváření alternativních společenských struktur nezávislých na státní správě.

Dlouhodobým cílem je odstranění všech systémů hierarchické nadvlády a také přestavba společnosti prostřednictvím decentralizace a horizontálních demokratizačních procesů.

Výlučné spoléhání se na zákony může blokovat možnost prosadit požadavky pracujících, proto jako hlavní metodu naší činnosti volíme přímou akci, abychom zasáhli vykořisťovatele tam, kde je nejzranitelnější.

Důraz přitom klademe na koordinaci, komunikaci, propagaci, diskuzi, analýzy, vytváření projektů a kampaní a sebereflexi. Propojujeme teorii s praxí a jsme si vědomi, že ke změně nestačí pouhé myšlenky, ale že musí být podloženy aktivitou.

Členství a spolupráce

Členství

Členství je dobrovolné a členem může být každý, kdo souhlasí s preambulí, základními principy, cíli a metodami, které jsou obsaženy v tomto dokumentu, nejedná s nimi v rozporu a aktivně se zapojuje do aktivit solidární sítě SOL!S.

Členství je schvalováno na základě záruky, kterou poskytnou dva stávající členové. S těmi, kteří se chtějí k síti přidat z aktivistických důvodů (ne poškození zaměstnankyně/zaměstnanci) a za které nikdo z členek záruku poskytnout nemůže, proběhne schůzka o jejich motivacích a vnímání sítě. Člen je přijímán členskou schůzí na základě hlasování (snaha o konsenzus, případně 2/3 většina).

Člen sítě nesmí zastávat žádnou placenou či mocenskou funkci v žádné politické straně (ani jejím zárodku) či v odborech, protože tato skutečnost by představovala zjevný střet zájmů. Stejně tak nesmí rozhodovat o výši mezd, přijímání nebo propouštění zaměstnanců, vlastnit množství akcií ve firmě, které mu dávají rozhodovací pravomoci, být členem represivních složek (policie, armády) anebo prosazovat nerovné postavení lidí na základě rasy, pohlaví či sexuální orientace.

Nikdo z členů není za svou činnost placený a žádný nemá vedoucí pozici.

Všichni členové můžou svobodně vyjadřovat své názory a kritiku; předkládat náměty a návrhy týkající se současné práce a budoucnosti organizace; mít přístup ke všem dokumentům organizace.

Vstupem do solidární sítě SOL!S se člen zavazuje k dodržování cílů, principů a dalších pravidel a dohod přijatých na schůzích solidární sítě SOL!S; účastnění se na činnosti skupiny a plnění povinností; zodpovědnému vykonávání delegovaných funkcí; angažování se v jednotlivých případech; zodpovědnému starání se o majetek organizace.

Člen pravidelně chodí na schůzky, přebírá konkrétní úkoly, mobilizuje, aktivně se zapojuje, setkává se s poškozenými apod.

Pokud někdo z členů neplní členské povinnosti, je vyzván k uvedení důvodů své nečinnosti. Pokud nereaguje, je vyzván k účasti na schůzce skupiny, kde se rozhodne o pokračování jeho členství.

Členství lze na základě žádosti přerušit na kratší i delší časové období, ve kterém se dotyčný nemůže podílet (např. z osobních důvodů) na fungování sítě.

Zánik členství

Členství zaniká vystoupením, které člen oznámí, neplněním povinností, porušováním principů obsažených ve stanovách anebo vyloučením, o kterém se rozhoduje na schůzce skupiny.

Podporovatelé

Podporovatel se chce zapojit do aktivit solidární sítě SOL!S, ale nechce pravidelně docházet na schůzky a nemusí se plně ztotožňovat se všemi principy solidární sítě.

Nemusí tedy mít žádné konkrétní úkoly, nemá přístup k interním informacím, neúčastní se interních schůzek skupiny, je zařazen do mailing listu a dostává informace o aktivitách sítě.

Schůzky a hlasování

Veškeré rozhodování se uskutečňuje s důrazem na konsenzus, v případě neshody 2/3 většinou. Každý člen má možnost vetovat řešení diskutovaného problému, pokud své důvody dostatečně objasní. V praxi to znamená úsilí o co nejpodrobnější vysvětlení bez tlaku na hlasování.

Každý z členů má jeden hlas.
Rozhodují všichni a každý má možnost projevit svůj názor a určovat témata do diskuze.
Při hlasování větší skupiny se volí moderátor, který postupně dává slovo těm, kteří se přihlásí. Zabezpečuje spravedlivý a efektivní průběh diskuze.
Diskutujeme na základě agendy. Každý má možnost navrhnout body, o kterých se podle něj má diskutovat. Jejich pořadí se odhlasuje na začátku setkání.
Na začátku setkání se z dobrovolníků vybere někdo, kdo udělá zápis a rozšíří ho.
Jednotlivé úlohy (moderování, zápis apod.) by měly rotovat, aby se předešlo centralizaci a podpořilo se rozšíření schopností účastníků.
Členové rozhodují o podobě setkání. Interní setkání je určeno pouze pro členy. Před ostatními setkáními je rozhodnuto, koho na setkání pozvat, a určí se hlasovací právo.
Člen respektuje závěr hlasování.
Schůzka ke změnám organizační struktury a změně stanov je podmíněna 2/3 účastí členů.

Kdo je v jakémkoliv hlasování v konfliktu zájmů, měl by na tuto okolnost upozornit a hlasování se neúčastnit. Pokud tak neučiní a tato skutečnost je známa nějakému členu sítě, může na tento fakt upozornit a o přípustnosti takového hlasu se rozhodne po diskuzi a bude o něm případně samostatně hlasováno.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny vznikají na základě potřeb organizace s cílem lépe koordinovat činnost uvnitř organizace. Činnost pracovní skupiny si její členové organizují sami.

Financování

SOL!S je financován z dobrovolných členských příspěvků, z benefičních akcí anebo z darů pracujících nebo jiných organizací. Nepřijímá příspěvky od státu, politických stran či politiků, zaměstnavatelských subjektů ani církví. Finanční prostředky se využívají především na solidární, propagační a kulturní činnost sítě SOL!S.

Přijato na organizační schůzce solidární sítě SOL!S,
červen 2015 v Praze

Leave a Reply